Statut Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku

STATUT
PODLASKIEGO INSTYTUTU KULTURY W BIAŁYMSTOKU
I. Postanowienia ogólne
§1

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, zwany dalej „PIK", jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1983 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą",
2) niniejszego Statutu.

§2

 1. Organizatorem PIK jest Województwo Podlaskie.
 2. W imieniu Województwa Podlaskiego obowiązki i uprawnienia Organizatora PIK wykonuje Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany dalej „Zarządem".

§3

 1. PIK wpisany jest pod numerem 8 w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Województwo Podlaskie i posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą PIK jest miasto Białystok, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 3. PIK posługuje się również nazwą skrótową: PIK.

II. Zakres działalności
§4

 1. Celem PIK jest działanie na rzecz rozwoju kapitału społeczno-kulturowego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez wielokierunkową, otwartą działalność artystyczną, animacyjną i edukacyjną, upowszechnianie kultury, jej dziedzictwa i wartości oraz podnoszenie kompetencji kulturowych i kreowanie życia kulturalnego mieszkańców regionu z uwzględnieniem jego wielonarodowego charakteru i wynikającej z tego wielokulturowości.
 2. Głównym przedmiotem działalności PIK jest:
  1) ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego,
  2) upowszechnianie i popularyzowanie kultury poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności,
  3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców województwa podlaskiego z uwzględnieniem ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
  4) edukacja obejmująca przede wszystkim obszary: kulturalny, intelektualny, artystyczny, społeczny, obywatelski, ekologiczny, z uwzględnieniem edukacji kulturowej i międzykulturowej,
  5) badanie, utrwalanie oraz przekazywanie tradycji i spuścizny kulturowej i kulturalnej województwa podlaskiego i rejonów przygranicznych, w tym realizowanie projektów badawczych,
  6) wspieranie i promowanie nowatorskich inicjatyw kulturalnych w województwie,
  7) inicjowanie i podejmowanie współpracy z podmiotami zagranicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską w zakresie promocji kultury i dziedzictwa województwa podlaskiego i dawnej Rzeczpospolitej.

§5

Do podstawowych zadań PIK należy:

 1. inicjowanie i realizacja projektów zachowujących, rozwijających i promujących dziedzictwo kulturowe i historyczne województwa podlaskiego oraz jego dokumentowanie;
 2. prowadzenie różnorodnych form działalności artystycznej, uwzględniającej w szczególności dziedziny: muzyki, sztuk plastycznych, form teatralnych i scenicznych, literackich;
 3. tworzenie i realizacja programów edukacji, w szczególności, kulturalnej oraz nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury i animowania kultur lokalnych;
 4. animowanie ruchu artystycznego oraz inspirowanie środowisk do tworzenia nowych grup artystycznych;
 5. organizowanie i prowadzenie grup artystycznych oraz warsztatowych form pracy;
 6. diagnozowanie i analiza zjawisk i tendencji kulturowych zachodzących w województwie podlaskim;
 7. kształcenie i doskonalenie kadr dla potrzeb kultury i oświaty w zakresie poszczególnych dziedzin sztuki, działalności edukacyjnej, zarządzania kulturą oraz rozwijania kompetencji, realizowane w szczególności poprzez stałą działalność edukacyjną (organizacja szkoleń, kursów, współorganizację studiów podyplomowych i innych form kształcenia itp);
 8. pomoc instrukcyjna, metodyczna, programowa, i organizacyjna podmiotom kulturotwórczym w województwie podlaskim;
 9. tworzenie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw oraz materiałów popularyzatorskich, promocyjnych i reklamowym w kontekście zadań statutowych;
 10. promowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, charytatywnych;
 11. inicjowanie i realizacja projektów zachowujących, rozwijających i promujących dialog międzykulturowy oraz działań budujących postawy otwartości i szacunku;
 12. współpraca z państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury, oświaty i nauki oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań statutowych.

III. Zarządzanie i organizacja
§6

 1. PIK zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
 2. Dyrektora PIK powołuje i odwołuje Zarząd w trybie określonym w ustawie.
 3. Dyrektor kieruje całokształtem działalności PIK i jest za tę działalność odpowiedzialny.

§7

 1. W przypadku, gdy dyrektor zarządza PIK na podstawie stosunku pracy, czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora, w tym ustalanie warunków wykonywania dodatkowych prac o charakterze twórczym, wykonuje Zarząd.
 2. W czynnościach prawnych między dyrektorem a PIK, PIK reprezentowane jest przez Zarząd.

§8

Dyrektor może zarządzać PIK przy pomocy Zastępcy Dyrektora, którego powołuje i odwołuje po zasięgnięciu opinii Zarządu.

§9

Szczegółową organizację wewnętrzną PIK określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora PIK, po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz działających w PIK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

IV. Zasady gospodarki finansowej
§10

 1. PIK prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych w ustawie.
 2. Podstawą gospodarki finansowej PIK jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Województwa Podlaskiego.

§11

PIK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§12

 1. PIK może prowadzić jako dodatkową odpłatną działalność.
 2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:
  1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych składników majątkowych;
  2) odpłatnej organizacji imprez, w szczególności: kulturalnych, edukacyjnych (w tym szkoleń, kursów, instruktaży, doradztwa), naukowych i społecznych;
  3) wytwarzania i sprzedaży wydawnictw i publikacji, wyrobów sztuki ludowej i amatorskiej twórczości plastycznej, materiałów promocyjnych oraz innych dóbr kultury;
  4) usług dydaktycznych, szkoleniowych, edukacyjnych i popularyzatorskich;
  5) usług reklamowych, fotograficznych, filmowych, graficznych, plastycznych, wystawienniczych oraz w zakresie techniki scenicznej;
  6) usług wydawniczych;
  7) usług transportowych;
  8) wykonywania praw własności intelektualnej i rozporządzania takimi prawami, w tym udzielania licencji na korzystanie z posiadanych przez PIK praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw majątkowych.
 3. Środki uzyskane z działalności dodatkowej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności PIK.
 4. Działalność dodatkowa prowadzona jest na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§13

Przychodami PIK są przychody z prowadzonej działalności, środki finansowe pochodzące z dotacji Województwa Podlaskiego oraz innych dotacji, wpływy ze sprzedaży rzeczy i praw w ramach prowadzonej zgodnie z celami statutowymi działalności, otrzymane od osób fizycznych i prawnych spadki, zapisy i darowizny oraz wpływy z innych źródeł.

§14

Roczne sprawozdanie finansowe PIK podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

§15

 1. Do składania w imieniu PIK oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
 2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu PIK, określając zakres ich umocowania.

V. Postanowienia końcowe
§16

Połączenie, podział lub likwidacja PIK może być dokonana na warunkach i w trybie przewidzianym w ustawie.

§17

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Adamski - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Data wytworzenia: 2020-01-02

Wprowadzający: Marcin Adamski

Data wprowadzenia: 2003-09-22

Modyfikujący: Marcin Adamski

Data modyfikacji: 2020-03-02

Opublikował: Marcin Adamski

Data publikacji: 2003-09-22